Se alla

Vår politik i Östhammar

Din bakgrund ska inte avgöra din framtid.

Högre kvalitet inom hemtjänst och äldreomsorg

Kombinera fasta tjänster med arbetsrelaterad språkutbildning. Avskaffa minuttaxan.

Statusen på att arbeta inom hemtjänst och äldreboende måste höjas. Det sker genom bl.a. genom krav på goda kunskaper i svenska och lägst undersköterskeutbildning. Om en anställd befinns ha bristfälliga kunskaper i svenska språket ska svenskundervisning anordnas inom ramen för arbetstiden.

Arbetsvillkoren för anställda förbättras genom avskaffande av minuttaxan och fasta, mindre team kring vårdtagarna.

Värna rätten till värdigt liv oavsett funktionsnedsättning

Stoppa nedskärningar av LSS-beslut i kommunen. Behovet ska styra inte pengarna.

Utgå från att LSS är en rättighetslag! Beskydda de som är i behov av stöd och hjälp i vardagen för ett så normalt liv som möjligt.

Språket är nyckeln till integration

Inför obligatorisk förskola för barn till nyanlända.

Barn till nyanlända måste få möta svenska språket så tidigt som möjligt. Bristande kunskaper i svenska språket orsakar sämre skolresultat. Alltför många barn till nyanlända går inte på förskola och går därmed miste om värdefull tid för ”språkbad”.

Stimulera byggandet av småskaliga kärnkraftverk i Forsmark

Östhammar är en kärnkraftskommun. Utnyttja den kompetens inom området som upparbetats. Underlätta byggandet av småskaliga kärnkraftverk som ett komplement till befintliga reaktorer. Inled kontakt med innovativa företag på området

Studiero förutsättning för goda resultat

Inrätta särskilda undervisningsgrupper och sociala team i skolan.

Eleverna är olika med olika behov med samma rättigheter till anpassad undervisning oavsett behov. Med olika former av mindre grupperingar och legitimerade speciallärare ges varje elev möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen på bästa sett.

Sociala team på skolorna där lärarnas kompetens förstärks med socionomer kan på djupet jobba med elever som behöver extra mycket stöttning både pedagogiskt och socialt.

Mångfald och valfrihet i skola och äldreomsorg

Låt alla blommor blomma! Stimulera privata initiativ!

Fritt skolval åt alla – Var du bor ska inte avgöra vilken skola du går på. För att öka valmöjligheten ska alla erbjudas skjuts till den skola man valt.

Kommunens äldreomsorg är bra men passar inte alla. Det måste finnas möjlighet att välja annan utförare av dessa tjänster. Kommunen ska stimulera, inte motarbeta privata initiativ.

Håller du med?

Bli medlem i Liberalerna och stöd kampen för kunskap, integration och effektiva klimatlösningar. Vi är nyckeln till en ny regering som tar itu med Sveriges ödesfrågor. Vi är garanten till att en ny regering inte kantrar mot den extrema högerflanken. Du gör skillnad.

Mer liberal politik

Vår politik på lätt svenska